خدمات آموزشی

خدمات آموزش قابل ارائه: برگزاری دورههای آموزشی در زمینه های: -انواع استانداردهای بازرسی -دوره های بازرسی جوش -کلید فولاد -شناسایی و انتخاب مواد -نرم افزارهای تخصصی مهندسی موارد و سایر دوره های تخصصی...