دفتر مرکزی : زنجان، شهرک صنعتی شماره ۱ ( اشراق ) ساختمان اداری، مرکز خدمات کسب و کار
دفتر آموزش : زنجان، دانشگاه زنجان، مرکز رشد واحدهای فناوری واحد ۱۶

E.M.Fartak@gmail.com 

۰۹۱۹۶۹۹۱۵۰۴
۰۹۱۱۳۴۰۷۱۱۲
۰۲۴۳۲۲۲۱۴۵۶