خدمات آموزش قابل ارائه:

برگزاری دورههای آموزشی در زمینه های:

-انواع استانداردهای بازرسی

-دوره های بازرسی جوش

-کلید فولاد

-شناسایی و انتخاب مواد

-نرم افزارهای تخصصی مهندسی موارد و سایر دوره های تخصصی