یكي از موثرترین روشهاي بازرسي جوش، بازرسي چشمی عملیات جوشكاري توسط بازرسين و ناظرین آموزش دیده است. طبق دستورالعمل آیيننامه جوشكاري ساختماني، صددرصد جوشهاي انجام شده باید بررسي چشمی گرد
ند. بازرسي چشمی گرد اگر به درستي انجام شود از اركان مهم بازرسي جوش ميباشد . در تمام موارد اعتقاد همگاني بر این قرار دارد كه پیشگيري مقدم بردرمان )یا در ادبیات فني، تعمير (است. اصل مهم در برنامة بازرسي چشمی ، تنظیم برنامههاي پیشگيرانه است كه در طي آن تعداد جوشهایي كه مورد ترمیم قرار ميگيرند، كاهش یابند . بازرسي جوش باید مجهز به ابزاري شامل اندازهگيري جوش، متر، كولیس و چراغ قوه و ذرهبين باشد.
چكلیست بازرسي چشمی نکاتی كه قبل، حين و بعد از جوشكاري باید مورد بازرسي چشمی قرار گيرند .

(included angle) زاویة پخ

زاویة پخ باید به اندازهاي باشد كه الكترود به راحتي به ریشة جوش برسد و در عبورهاي متوالي، از ذوب كامل جدارهها اطمینان حاصل گردد در حالت عمومي هر چه این زاوي بزرگتر باشد، مصرف مصالح جوش افزایش یابد


 (Root opening)دهانة ریشه
در صورت عدم استفاده از تسمه پشتبند، امكان سوختن ریشه در پاس اول وجود دارد. در نتیجه، در این حالت دهانة ریشه قدري كاهش داده ميشود. در صورتي كه امكان سنگ زدن ریشه از پشت كار وجود داشته باشد، عدم ذوب كامل ریشه در پاس اول خیلي جدي نیست. در صورت استفاده از تسمة پشتبند، دهانة ریشه افزایش داده ميشود. تا ذوب كامل ریشه و تسمة پشتبند امكانپذیر باشد. در این حالت نیازي به سنگ زدن ریشه از پشت كار نميباشد و امكان سوختن ریشه نیز در میان نیست. در پخي دو طرفه، تسمة فاصله دهنده نقش ورق پشت را بازي ميكند. ته شود .
تذكر: براي دستیابي به ذوب كامل ریشه و لبهها، زاویة پخي و دهانة ریشه عمل متقابل عكس روي یكدیگر دارند. یعني هر چه زاویة پخي كم باشد، باید دهانة ریشه افزایش داده شود و هر چه دهانة ریشه كم باشد، باید زاویة پخي افزایش داده شود در عمل باید به كمك آزمونو خطا، مطلوبترین حالت تعیين شود .


(Root face) ضخامت ریشه

 رعایت ضخامت ریشه به منظور جلوگيري از سوختن ریشه در جوشهاي اتوماتیك زیر پودري مقرر ميگردد. ضخامت ریشه داراي یك مقدار حداكثر است و در صورت عدم رعایت مقدار حداقل، ریشة جوش ميسوزد و در صورت عدم رعایت مقدار حداكثر، ذوب ریشه كامل نخواهد بود .


 ( Alignment):هممحوري درز

 عدم هم محوري صحیح باعث تشكیل قسمتهایي با نفوذ ناقص جوش ميشود .


 ( cleanliness of Joint ) تمیزي درز

سطوح درز زیاد باید تمیز وعاري از هر گونه آلودگي، گرد و غبار و رطوبت باشند .


(proper type and size of electrode ) نوع و اندازة مناسب الكترود

نوع و اندازة الكترود باید براي نوع فلز مورد جوش، وضعیت جوشكاري، وظیفة جوش، ضخامت ورق، اندازة درز وغيره مناسب باشد .


(proper welding current and polarity)  قطبیت و شدت جریان مناسب

بر حسب نوع و قطر الكترود، نوع درز و وضعیت جوشكاري باید شدت جریان و قطبیت جوشكاري مناسب باشد .


(proper tack weld)خالجوش مناسب
خالجوشها باید كوچك و بلند باشند، به طوري كه با جوش اصلي تداخلي نداشته باشند، در ورقهاي ضخیم، براي اجراي خالجوشها باید از الكترودهاي كم هیدروژن استفاده نمود .


(Good fusion) ذوب خوب

هر پاس جوش باید به طور كامل با ورق پشتبند، عبور قبلي وفلز پایه به هم جوش شده و امتزاج كامل به وجود آورد. به طوري كه هیچ گونه حفرة هوا در فصل مشترك به وجود نیاید .

پیش گرمایش و درجه حرارت پاسهاي میاني
(Proper preheat and interpose temperature) مقدار پیشگرمایش و درجه حرارت مناسب براي عبورهاي میاني، بستگي به ضخامت ورق، نوع فولاد، روش جوشكاري و درجه حرارت محیط دارد. در صورتي كه شرایط گفته شده، پیشگرمایش و درجه حرارت خاصي براي جوشهاي میاني لازم بدارند، در حين عملیات جوشكاري این موضوع باید به طور پیوسته مورد بررسي قرار گيرد .