DSCI1565.JPG

از روش های تست غیر مخرب جوش در بازرسی جوش و سایر اجسام، بازرسی ذرات مغناطیسی mt می باشد که در این روش تست جوش به وسیله یک یا چند میدان مغناطیسی که در نزدیکی سطح مورد بازرسی قرار می گیرد . این روش از بازرسی جوش فقط در اجسامی که قابل مغناطیس شدن هستند مانند فولاد و آهن کاربرد دارد و ترک ، شکاف و ناپیوستگی سطحی آنها را مشخص می کند و هدف آن پیدا کردن عیوب سطحی جوش و منطقه متاثر از حرارت (H.A.Z) و عیوب زیر سطحی شامل ترکها (CRACK) و سوراخهای کرمی راه یافته به سطح جوش و در نزدیکی سطح (WORM HOLES) می باشد.

بازرسی ذرات مغناطیسی MT در این روش از تست غیر مخرب جوش میتوان ار یک آهنربای دائمی و یا یک آهنربای الکترومغناطیس استفاده کرد. زمانی که جریان فعال می شود میدان مغناطیسی ایجاد شده و هنگامی که میدان مغناطیسی با یک ناپیوستگی در عرض مواجه می شود خطوط شار ،یک میدان مغناطیسی نشت شار را تولید می کنند.

اگر جسم و یا سطح مورد آزمایش را آغشته به مواد فرومغناطیس رنگی کنیم به علت اینکه شار مغناطیسی در هوا به خوبی منتقل نمی شود در مناطقی که دارای شکاف و ترک هستند جمع شده و به گسست کشیده می شوند و در نتیجه محلی که داری عیوب جوش می باشد به صورت خطوط رنگی مشخص می شوند.در بازرسی ذرات مغناطیسی MT ذرات مغناطیسی ممکن است به صورت پودر خشک و یا معلق در یک محلول مایع باشند که با یک رنگ قابل مشاهده یا رنگ فلورسنت تحت اشعه ماوراء رنگی شده باشند تا تشخیص ناپیوستگی به راحتی انجام شود.

بازرسی جوش به روش MT

یکی از روش هایی پر استفاده در تشخیص ناپیوستگی و عیوب جوش بازرسی ذرات مغناطیسی MT می باشد که البته در پیدا کردن عیوب عمقی کاربرد ندارد و باید از سایر روش های تست غیر مخرب جهت بازرسی استفاده کرد. در این روش یک جریان الکتریکی بسیار قوی که تولید کننده میدان مغناطیسی باشد به منطقه جوش اعمال می شود. در اثر این عمل قطعه خاصیت آهن ربایی پیدا می کند. پس از آن ذرات و پودر های ریز فلزی روی سطح پاشیده می شود. این ذرات در اطراف عیوب تجمع می کنند. بدین ترتیب مکان عیب شناسایی می شود.

همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است در بازرسی ذرات مغناطیسی MT، یک سیم پیچ الکتریکی در اطراف یک هسته مرکزی پیچیده شده، و هنگامی که جریان اعمال می شود، یک میدان مغناطیسی تولید می شود که از هسته به پایین از طریق پایه ها به بخش های دیگر گسترش می یابد. این فرآیند به عنوان مغناطیس طولی شناخته شده است زیرا خطوط شار مغناطیسی از یک پا به طرف دیگر حرکت می کنند.

بازرسی جوش ذرات مغناطیسی

در بازرسی جوش به روش بازرسی ذرات مغناطیسی MT هنگامی که پایه ها بر روی یک بخش فرومغناطیس قرار داده می شوند و یوک شارژ می شود یک میدان مغناطیسی که در شکل ب نشان داده شده است ، معرفی می شود. از آنجا که خطوط شار از یک پایه به دیگری می روند، گرای ناپیوستگی عمود بر یک خط بین دو پایه کشیده می شود. برای اطمینان از بازرسی جوش دقیق و اینکه هیج شواهدی از دست نرود، یوغ یکبار در موقعیت نشان  داده شده و یکبار با چرخش ۹۰O انجام می شود. بازرسی ذرات مغناطیسی MT این روش به عنون القاء غیر مستقیم شناخته شده است.

مراحل بازرسی جوش به روش بازرسی ذرات مغناطیسی MT

  1. ابتدا سطح مورد بازرسی را تمیز نمائید. سپس با استفاده از تمیز کننده شیمیائی سایر مواد موجود در سطح جوش را به صورت کامل پاکنمائید.
  2. مرحله دوم بازرسی ذرات مغناطیسی MT: در این سطح فلز جوش و اطراف انرا با یک رنگ سفید به صورت کامل می پوشانیم (CONTRAST PAINT WHITE)
  3. مرحله سوم بازرسی ذرات مغناطیسی MT: در این مرحله میدان مغناطیسی تولید شده را به صورت عمودی یا موازی در دو طرف فلز جوش قرار می دهیم. در حالت عمود عیوب یا ترکهای طولی و در حالت موازی عیوب یا ترکهای عرضی قابل رویت است عیوب طولی و عیوب عرضی با توجه به پروسه جوشکاری و شرایط فیزیکی آن در فلز پایه و فلز جوش قابل تولید می باشد.
  4. ۴٫       مرحله چهارم بازرسی ذرات مغناطیسی MT: در این مرحله ابتدا میدان مغناطیسی را برقرار کرده سپس با ذرات آهن بسیار ریزترجیحاّ مخلوط در مایع (سوسپانسیون) سطوح قرار گرفته در میدان مغناطیسی را آغشته می کنیم.
    به دلیل شکست میدان در مواضع معیوب در آن مناطق میدان تقویت شود و ذرلت آهن به سمت آن منطقه جنب می گردند و بصورت یک نقطه یا خط تیره قابل رویت می باشند.

بازرسی جوش MT

روش های متعددی برای بازرسی جوش MT با ذرات مغناطیسی ممکن وجود دارد. یکی از روش ها به این صورت است که قطعه بازرسی را می توان مغناطیس کرده و سپس با ذرات ریز مغناطیسی (پودر آهن) پوشاند که این روش بازرسی جوش MT به پس ماند معروف است . یا ممکن است مغناطیسی کردن و استفاده از پودر به طور همزمان انجام گیرد ، این روش بازرسی جوش MT را مداوم می نامند .

در بازرسی ذرات مغناطیسی MT می توان ذرات مغناطیسی را در یک مایع مخلوط کرده و روی قطعه پاشید ، یا اینکه قطعه را دراین مایع فرو برد (روش تر) . دربرخی کاربردها ذرات مغناطیسی را به صورت پودر ریز مانند گرد به روی قطعه پاشید (روش خشک) . وجود بریدگی با چسبیدن و تشکیل طرحی از ذرات در سطح قطعه کار و بر روی بریدگی مشخص می شود .